Förändringar på LP

  •   2016-12-08

Just nu befinner sig LP i en tid av förändring som är betingad av ändrade förutsättningar för verksamheten. Hjälpbehoven förändras över tid och nya utmaningar kräver nya lösningar. Styrelsen för LP-verksamheten och Styrelsen för Pingst Fria Församlingar i Samverkan har därför initierat en total genomlysning och genomgång av verksamheten med avseende på framtidens utmaningar.
LP-logga.jpg

LP-verksamheten lägger ner två verksamheter, HVB-hemmet Brofästet i Örebro, och Tingvallahemmet i Märsta. Det innebär att omkring 25 anställda sägs upp. Orsaken är förändrade förutsättningar för verksamheterna samt en inte hållbar ekonomisk situation med de verksamheter som drivits under året. LP-verksamhetens chef Kerstin Eriksson har avslutat sitt uppdrag och Pingsts direktor Madeleine Hansson fungerar nu som t f verksamhetsansvarig för LP-verksamheten.

Personalen inom pingstorganisationerna fick i dag information om förändringarna inom LP-verksamheten, både skriftligt och muntligt.  Pingsts föreståndare Daniel Alm och direktor Madeleine Hansson, samt Dan Salomonsson, styrelseordförande i LP, har under hösten arbetat med en genomlysning och översyn av LP-verksamheten.

Utgångspunkten har varit att arbetet bland de svaga och utslagna har räddat tusentals människor som trodde att allt hopp om ett annat liv var ute. Missbrukare och medberoende familjer har genom uppsökande verksamhet och vård på kristen grund fått hjälp att hitta ett nytt sätt att leva. I situationer där andra slutat att hoppas har LP trott att en total förvandling är möjlig, men precis som i all annan hjälpverksamhet har LP kunnat konstatera att hjälpbehoven ändras över tid.

Dokumentet som all personal på Pingst-kontoret fick i dag har rubriken LP formas för framtiden och är undertecknat av Dan Salomonsson, Daniel Alm och Madeleine Hansson.

Så här står det bland annat i dokumentet:
”Just nu befinner sig LP i en tid av förändring som är betingad av ändrade förutsättningar för verksamheten. Hjälpbehoven förändras över tid och nya utmaningar kräver nya lösningar. Styrelsen för LP-verksamheten och Styrelsen för Pingst Fria Församlingar i Samverkan har därför initierat en total genomlysning och genomgång av verksamheten med avseende på framtidens utmaningar. Arbetet har letts av en ”stabs-grupp” med Föreståndare och Direktor i Pingst ffs samt styrelseordförande i LP.

Det som framförallt skyndat på översynen och förändringsarbetet är den ekonomiska situationen med stora snabbt uppkomna underskott. Genomlysningen har gjorts i två delar. Dels besparingar som har kunnat göras redan under 2016, dels en omformning av verksamheten under 2017 som ger en ekonomi i balans.

Under första halvåret 2017 genomförs två stora separata förändringar, avveckling av Brofästet i Örebro och verksamheten Tingvalla i Märsta. Brofästet är ett boende för flyktingar i samarbete med Örebro kommun.  Tingvalla är den enhet som visat de största ekonomiska förlusterna under 2016 och underskotten är inte hanterbara på längre sikt. Orsaken är att verksamheten inte efterfrågas tillräckligt av kommuner och de hjälpbehövande. Avvecklingen av dessa båda verksamheter innebär stora ekonomiska besparingar som är nödvändiga för att säkra LP i framtiden. Sammantaget är det ca 25 anställda som berörs av dessa två förändringar.

Kerstin Eriksson som varit verksamhetsledare inom LP, avslutar sin tjänst den 1 december 2016 efter en tids sjukskrivning. En av orsakerna till att Kerstin slutar är att vi inte har samsyn när det gäller verksamhetens drift och utvecklingsmöjligheter.

Tillförordnad Verksamhetsledare är sedan slutet av augusti Madeleine Hansson som också är Direktor i Pingst ffs.

Ledordet för det som nu växer fram är ”församlingsnära”. Vi är övertygade att nyckeln till att betjäna människor i social nöd är att vara nära de lokala kristna församlingarna.”