Behandling och utsluss

Vi möter varje enskild person där den är och formar genomförandeplanen utifrån egna behov och önskemål. Men vi vill att alla som kommer till oss ska delta i vårt behandlingsprogram och de samtal och grupper som vi erbjuder. Behandlingen behöver vara ett samarbete med både enskild person och behandlingshemmets personal samt uppdragsgivaren för att bli så effektiv som möjligt. Personens egen motivation är viktig och den försöker vi alltid hitta för att använda i behandlingen.

Behandlingens utgångspunkt är kognitiv terapi. De delar som vävs samman är CRA (Community reinforcement approach), vårt eget program ”Vägen till livet”, återfallsprevention och program för de som har kriminell livsstil. Det finns också möjlighet att få enskild KBT vid särskilda behov.

Vi vill att alla ska återta en plats i samhället och kunna leva ett socialt fungerande liv. Våra återfallspreventionskurser syftar till kännedom om sitt missbruksmönster, kunna identifiera risksituationer och få redskap för att kunna motverka återfall. Vi tycker också det är viktigt att titta på beteenden som varit kopplade till livet i missbruk, och kanske kriminalitet, och försöka bryta dem och hitta nya och bättre fungerande beteenden.

Varje vecka i behandlingen utgår från ett tema inom de sju ämnesområdena insikt, ärlighet, vilja, förlåtelse, tillväxt, hälsa och tro. Behandlingsinslagen växlar mellan aktivitet i grupp och aktiviteter enskilt. Stor vikt läggs vid de enskilda samtalen med kontaktpersonerna.

När man är i behandling finns även chansen att pröva olika aktiviteter, besöka kyrkor och andra sammanhang för att kunna upptäcka sådant som man tycker om att göra och kan fortsätta med när man kommer hem. Detta ser vi som social träning i olika sammanhang.

I många fall är det bra att ta in anhöriga och nätverk i behandlingsplaneringen. Ibland kan det vara aktuellt att ge särskilt stöd för anhöriga och då utgår personal från verktyg i metoden ”Craft”.

Behandlingen formas till stor del individuellt genom den genomförandeplan som görs i början av placeringen och följs upp under behandlingens gång. Vi vill arbeta målinriktat och inrikta oss på att identifiera vad varje enskild person har för mål inom olika områden i livet så att vi tillsammans kan arbeta för att nå dit. Målen som sätts i genomförandeplanen kan mycket väl finnas med även under utsluss/eftervård så att det hänger ihop i en helhet och blir hållbart när man kan fortsätta träna på nya beteenden även efter behandlingen.

UTSLUSS

Eftersom vi har ett helhetstänk ser vi helst att man redan från början ska diskutera möjligheten att gå hela LP:s vårdkedja, vi har av erfarenhet sett att det blir bäst resultat då.

En gedigen behandling som anpassas tidsmässigt efter gästens behov följs upp av en bra utsluss. Denna kan vara i någon av våra stödboenden och öppna verksamheter där det finns sysselsättning i någon form samt stärkande gemenskap. Alternativ har gästen eget boende men behöver en tid av växelboende. Utslusstiden behöver anpassas utifrån individen och individuella lösningar kan utformas utifrån behov och situation.

De stödboenden som drivs av lokala LP-föreningar kan fungera på olika sätt, med olika tillgång till sysselsättningar till exempel. De har även olika prissättning och nivå av stöd.

Möjligheter till nya vänner och gemenskap finns genom vårt stora nätverk av LP-kontakter och församlingar. Varje år anordnar LP-verksamheten sommarkonferenser som också skapar möjlighet att introduceras till ett nytt nätverk. Det går bra att ta kontakt med din närmaste LP-kontakt för att höra mer om deras verksamhet. Närmaste LP-kontakt till Torpahemmet är den i Södra Vätterbygden.

 

Yenny Kjeller

LP- verksamheten
072-088 66 30