Behandlingen

Vi möter varje enskild person där han är och formar genomförandeplanen utifrån egna behov och önskemål. Men vi vill att alla som kommer till oss ska delta i vårt behandlingsprogram och de samtal och grupper som vi erbjuder. Behandlingen behöver vara ett samarbete med både enskild person och behandlingshemmets personal samt uppdragsgivaren för att bli så effektiv som möjligt. Personens egen motivation är viktig och den försöker vi alltid hitta för att använda i behandlingen.

Vi utgår från CRA (Community Reinforcement Approach )i vår behandling. Vi vill att alla ska återta en plats i samhället och kunna leva ett socialt fungerande liv. Våra återfallspreventionskurser syftar till att man ska få kännedom om sitt missbruksmönster, kunna identifiera risksituationer och få redskap för att kunna motverka återfall.

Vi tycker också det är viktigt att titta på beteenden som varit kopplade till livet i missbruk och försöka bryta dem. Det gör vi bl.a. genom att göra en funktionsanalys av beteenden, vi ser vad beteenden har för funktion och om beteendet inte är ok eller användbart i det nya drogfria livet hittar vi andra beteenden som fungerar bättre.

När man är i behandling finns även chansen att pröva olika aktiviteter, besöka kyrkor och andra sammanhang för att kunna upptäcka sådant som man tycker om att göra och kan fortsätta med när man kommer hem. Detta ser vi som social träning i olika sammanhang.

Vårt eget behandlingsprogram Vägen till Livet, tar upp sju olika teman och ger möjlighet att bearbeta sådant som förlåtelse, ärlighet, vilja m.m. och leder fram till nya insikter och önskade tanke- och beteendeförändringar. Vi tar även upp kroppen som ett eget tema där man lär sig förstå sin kropp och dess behov samt hur man är rädd om sin kropp. Vägen till Livet innehåller även en fördjupning där vi riktar in oss på självkänsla, självförtroende och relationer. I dessa gruppsamtal får man möjlighet att uttrycka åsikter och stå upp för den man är och många intressanta samtal hålls som uppskattas mycket av många. För att möta helhetstänkandet har vi i behandlingsprogrammet även en del som handlar om tro och den andliga dimensionen av livet.

För övrigt formas dagarna individuellt genom den genomförandeplan som görs i början av placeringen och följs upp under behandlingens gång. Vi vill arbeta målinriktat och inrikta oss på att finna ut vad varje enskild person har för mål inom olika områden i livet så att vi tillsammans kan arbeta för att nå dit. Målen som sätts i genomförandeplanen kan mycket väl finnas med även under utsluss/eftervård så att det hänger ihop i en helhet och blir hållbart när man kan fortsätta träna på nya beteenden även efter behandlingen.

Enligt vår över 50-åriga erfarenhet av behandlingsarbete fungerar det som bäst när man kan fortsätta efter behandlingen i en utsluss som knyter an till vad man gjort under behandlingen. Därför erbjuder vi utsluss och eftervård i egen regi, där den enskilde kan fortsätta utveckla sitt nya liv utan droger.

p

Om behandlingen

p

Personal

p

Lokaler

p

Utsluss

p

Kontakta Torpahemmet

p

Kontakta LP-riks