Bakgrund och syfte

Familjehemssatsningen i LP och Pingst församling.

BAKGRUND

”Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta – det har ni gjort mot mig” I Pingst framtidsbild finns formuleringarna: ”Vi är en rörelse som stöttar flest utsatta familjer i Sverige. Vi står stadigt på de utsattas sida och vill bli ett hem för de som saknar hem” Samhället ropar efter hem. Att så många vårdas på institution är ett katastrofalt misslyckande. I församlingsrörelsen finns ett engagemang för de utsatta och ett stort intresse av att med familjen och hemmet som redskap göra något som innebär trygghet, kärlek och tillhörighet. I LP-verksamheten kontaktnät är behovet stort av nya och trygga hem. Det är vuxna som genomgått behandling eller på annat sätt börjat ett nytt liv och söker någonstans att känna sig hemma. Det är också barn till de som är eller varit i utanförskap som saknar hem. I uppdraget som familjehem eller kontaktfamilj ligger ett stort och många gånger krävande engagemang. Beslutet att prova på detta är ett stort och avgörande steg i livet. Behovet av stöd i form av nätverk är hjälpsamt. Planerna på en idéburen familjehemsverksamhet med konsulentstöd till familjerna är av intresse att ta vidare.

SYFTESBESKRIVNING

1. Vara en röst för de minsta och mest utsatta i vårt samhälle.

2. Ge stöd till befintliga familjehem och kontaktfamiljer genom att skapa ett nätverk, vilket syftar till att erbjuda: – Mentorskap och samtalsstöd – Seminarier och mötesplatser med delgivning av erfarenheter, samtal, relationsbyggande, information, föreläsningar och stöd i förbön.

3. Aktivt söka nya familjehem genom att – I församlingsmiljön och olika forum sprida information om behovet av familjehem och kontaktfamiljer och informera om vad uppdraget innebär. – Informera om hur man blir familjehem eller kontaktfamilj och ge stöd och råd i processen.

4. Bygga relationer och samverka med socialtjänsten utifrån dess önskemål och förutsättningar med syftet att rekrytera fler familjehem och kontaktfamiljer samt stötta de som redan finns.

5. Bygga in familjehems och kontaktfamiljs-funktionen som en del i LP-verksamhetens vårdkedja.

6. Söka vägar till att familjehems och kontaktfamiljs-uppdrag blir en församlingsangelägenhet.

7. Undersöka möjligheten att starta och driva en konsulentstödd verksamhet med LP-verksamheten och Pingst som huvudmän.

 

Mars 2021 Richard Svensson Pingst församling Börje Dahlkvist LP-verksamheten