Familjehem – hur?

Saker att reflektera över och samtala om i familjen:

– Varför vill ni bli familjehem eller kontaktfamilj? Vad är motivet?

– Finns det beredskap för påverkan och påfrestningar för alla i familjen? Hemmavarande barn kommer att påverkas i stor utsträckning.

– I vilken mån är ni beredda att sätta den placerade personen i centrum och ge den av er tid och er uppmärksamhet?

– Om det är barn som placeras är det viktigt att vara beredd på att ni blir en länk mellan barnet och dess ursprungs/biologiska familj.

– Ni måste respektera sekretess och aldrig avslöja varför det blivit en placering eller avslöja sådant som rör den placerades hemförhållanden. Sociala medier kan inte innehålla namn eller bilder eller sådan information som kan härledas till den placerade.

Hur gör ni om ni vill anmäla intresse av att bli familjehem eller kontaktfamilj?

På er kommuns hemsida söker ni på familjehem eller kontaktfamilj. Det går också oftast att ringa och anmäla sitt intresse.

När ni gjort ansökan kommer socialtjänsten att kontakta er för att lyssna med er och troligen vilja träffa er för att påbörja en grundlig utredning. Det finns en mall för utredningen som används av de flesta kommuner.

När utredningen är klar och om ni blir godkända kommer ni att inbjudas till en utbildning utifrån materialet ”Familjehemmets bok”

Lagens definition av familjehemmets uppdrag:

”Ett enskilt hem som på uppdrag av socialtjänsten tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt” (Familjehem finns också för de som är över 18 år)

Varför placeras barn i familjehem?

Barn som inte mår bra, på grund av bristande omsorg och föräldrarnas oförmåga att tillgodose deras behov, placeras i familjehem. Utsatthet, fattigdom och beroendeproblematik finns ofta med i bilden.

Familjehemsvårdens omfattning:

2015 var över 12 000 barn placerade i familjehem, vilket är ca 70% av alla barn som var placerade utanför hemmet. Något fler flickor än pojkar var placerade i familjehem. Knappt 70% av barnen var frivilligt placerade. Majoriteten av barnen återvänder hem efter en kort tid. (I dessa siffror har inte ensamkommande flyktingbarn räknats in)

Vad menas med jourhem?

Ett jourhem är ett enskilt hem som vid akuta situationer tar emot barn för att ge skydd och omsorg. Kommunen använder dessa hem för att lösa omsorgsbehovet under tiden som utredning sker av hur situationen skall lösas på lång sikt.

Vad är en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljen ses oftast som en resurs för en familj som behöver avlastning och stöd. Det handlar om att ta emot ett eller flera barn, för det mesta, en eller två helger i månaden. En utredning görs innan man kan bli kontaktfamilj.

Citat ur socialstyrelsens bedömningsmetod för familjehem:

”Familjehemmet måste ha kunskap om och förståelse för att om ett barn har tidigare dåliga erfarenheter av missbruk bör alkohol inte finnas öppet i hemmet. Om missbruk av medicin förekommer inom familjen kan det få liknande negativa konsekvenser för barnet som övrigt missbruk. Vid bedömning av familjehem bör särskild hänsyn tas till att barnet placeras i en trygg och säker miljö, fri från missbruk av droger, alkohol och medicin”