INTEGRITETSPOLICY

LP-verksamhetens Ideella Riksförening (LP-verksamheten), org.nr 80 24 04-3716 värnar om din personliga integritet. Våra givare som stödjer LP-verksamhetens arbete är mycket viktiga för oss. I vår integritetspolicy hittar du all information om hur vi använder och lagrar dina personuppgifter, för att du ska kunna känna dig trygg.

Har du ytterligare frågor eller funderingar om integritets- och dataskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att mejla till info@lp-verksamheten.se. Integritetspolicyn är framtagen i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

VEM ANSVARAR FÖR HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

LP-verksamheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med kontakt via våra digitala kanaler, gåvokort som du fyller i, epost med personuppgifter, genomför ett köp på webbplatsen, ger en minnes/hyllningsgåva eller ger en gåva via vår hemsida. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig efterfrågad service.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in de personuppgifter vi får från dig. Utöver detta kan vi personnummer- sätta för att fullt ut säkerställa att det är helt rätt identitet i systemen, undvika dubbletter samt att vi uppfyller kraven på att ha uppgifterna uppdaterade. Följande uppgifter samlar vi in:

Månadsgivande via autogiro
Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, givarservicenummer, namnunderskrift och bankkontonummer. Dina adressuppgifter uppdateras regelbundet från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register under den tidsperiod som vi bevarar dina
uppgifter. Information om gåvoavtal och historik över gåvor samt vilka utskick LP-verksamheten har gjort.

Enstaka gåva via plusgiro/bankgiro, swish, sms
Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, och betaluppgifter, bland annat via swish. Ditt personnummer inhämtas från SPAR, som är ett allmänt tillgängligt register. Vid gåvor via swish och sms inhämtas även din postadress. Dina adressuppgifter
uppdateras regelbundet från samma register, under den tidsperiod som vi bevarar dina uppgifter. Information om gåvoavtal och historik över gåvor samt vilka utskick LP-verksamheten har gjort.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter endast för det specifika ändamålet som anges och det finns alltid möjlighet till avregistrering, t.ex. för medlemstidningar eller månadsbrev. Laglig grund för behandling av personuppgifter kan vara intresseavvägning eller fullgörande av avtal beroende på ändamålet.

Ändamål Laglig grund
För att administrera givandet av
en gåva
Behandlingen är nödvändig för
att fullgöra donationen av en
gåva enligt avtalet mellan dig
som givare och LP-verksamheten.
Återkoppling angående
ytterligare möjligheter för dig att
stödja oss.
Intresseavvägning
Analys av givargrupper för
förbättrad givarkännedom.
Intresseavvägning
Effektiv administration av vårt
givarregister (bl.a. hålla registret
dubblettfritt).
Intresseavvägning.
Personnummer behandlas med
stöd av vikten av en säker
identifiering.
Upprätthålla en bra givarservice
och personlig kontakt med dig
som månadsgivare.
Intresseavvägning
Efterleva krav i bokföringslagen
(1999: 1078).
Nödvändigt för att fullgöra en
rättslig skyldighet.

Våra berättigade intressen av behandlingarna som baserar sig på en intresseavvägning är att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär att vi kan hjälpa fler samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att stödja oss. Uppgifterna behandlas så länge som du är månadsgivare och en period på 36 månader efter att du upphör att vara månadsgivare. Uppgifter kan komma att sparas längre i enlighet med lagkrav, såsom kraven i bokföringslagen, eller om du samtycker till det.

 

MOTTAGARE VI DELAR INFORMATION MED

I samband med utskick av informationsbrev och tidningar tar vi fram adressregister som vi sedan delar med våra tryckerier på ett säkert sätt. Dessa tryckerier har ett ansvar som personuppgiftsbiträden att förvalta personuppgifterna enligt samma krav och förordning som personuppgiftsansvarig har (LP-verksamheten). Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt i samband med utskick hos tredje part.

 

ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES?

Vi och våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter skulle behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (en skyddsmekanism för överföringar till USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Eftersom din integritet är viktig för oss vidtar vi rimliga och tillbörliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och på en nivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Skicka med en kopia på identitetshandling som vidimerats. Rapporten skickas till den identifierade personens folkbokföringsadress. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Begära rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften ska rättas. På LP-verksamhetens hemsida kan du själv uppdatera vissa uppgifter om dig, det gäller epost och telefonnummer.

Återkalla samtycke

För behandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du kan när som helst motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Detta kan ske genom att maila till info@lp-verksamheten.se eller via post till LP-verksamheten Box 15144, 167 15 Bromma.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

 

DATAINSPEKTIONEN SOM TILLSYNSMYNDIGHET?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag eller organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till dem.

 

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna policy är ett levande dokument och vi kommer att göra ändringar i den. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på hemsidan eller via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla och hur de kan påverka dig.

Länk till LP-verksamhetens Integritetspolicy